BRODERLOGE NR. 76 ASGER RYG RINGSTED
under Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F

 
 
Logens udvalg


Stående udvalg (Alfabetisk)
Anskaffelsesudvalget
Enkeudvalget
Finansudvalget
Instruktionsudvalget
Revisionsudvalget
Sygeudvalget
Understøttelsesudvalget
 
Særlige udvalg (Alfabetisk)
Bygningsadministrationen
IT-udvalget
Knud Hansen & Hustrus Mindelegat
Kontaktudvalget til Lejren
Kultur- & Velfærdsudvalget
Pressekontakt
Selskabeligt udvalg
Spareudvalget
Unge brødres udvalgAnskaffelsesudvalget
Anskaffelsesudvalget består af 3 brødre, hvoraf de 2 udnævnes af overmesteren i det logemøde, hvori embedsmændenes indsættelse finder sted. Endvidere indtræder logens inspektør som det tredje medlem.
Inspektøren er udvalgets formand.

Til toppen


Enkeudvalget
Enkeudvalget i broderloger består af 5 brødre, der efter forudgående forslag vælges på det første ordinære møde efter installationen.

Til toppen


Finansudvalget
Finansudvalget består at 3 brødre, der efter forudgående forslag vælges på det første ordinære møde efter installationen.

Til toppen


Instruktionsudvalget
Instruktionsudvalget består af 4 brødre, der udnævnes af overmesteren på det første møde efter installationen. Undermesteren tiltræder udvalget som formand. De af overmesteren udnævnte brødre skal have ordensmæssig erfaring.

Til toppen


Revisionsudvalget
Revisionsudvalget består af 3 brødre, der efter forudgående forslag vælges på det første ordinære møde efter installationen. Til dette udvalg kan ikke vælges brødre, der tjener i valgembeder eller er arkivar eller som er medlemmer af logens Fondsudvalg og Finansudvalg.

Til toppen


Sygeudvalget
Sygeudvalget består af overmesteren og 6 af denne udnævnte brødre. Udnævnelsen finder sted straks ved overmesterens embedstiltrædelse, og udvalget fungerer, så længe den samme overmester beklæder overstolen.
Udvalget vælger selv sin formand.

Til toppen


Understøttelsesudvalget
Understøttelsesudvalget består af 3 brødre, der efter forudgående forslag vælges på det første ordinære møde efter installationen.

Til toppen


Bygningsadministrationen
De af logens valgte medlemmer skal være III.grads brødre.
Brødre som besidder et valgembede kan ikke samtidig være logens repræsentanter i bygningsadministrationen.
Over Odd Fellow bygningen drift føres et nøjagtigt regnskab som følger logernes regnskabsår. Regnskabet revideres af de 2 logers revisionsudvalg, og vedlægges logens årsregnskab som bilag.

Til toppen


IT-udvalget
Webmaster har efter direktiv fra logens embedsmænd ansvaret for udarbejdelse og vedligeholdelse af logens internetside.

Til toppen


Knud Hansen & Hustrus Mindelegat
Legatet administreres af en bestyrelse i henhold til fundatsen, som er godkendt af Storlogen den 7. december 1967.
Legatets formål er:
  • at hjælpe nødlidende brødre, brødres enker eller børn.
  • at hjælpe persone (også uden for Ordenen) som har behov derfor.
  • At yde hjælp til andre formål inden for Ordenen, herunder logen, efter bestyrelsens bestemmelser.
Endvidere henvises til fundatsen.
Legatets bestyrelse fører protokol over alle afholdte møder, samt fører regnskab over legatets indtægter, udgifter og formue i samme protokol. Legatets regnskabsår følger logens regnskabsår , og dets årsregnskab vedlægges logens årsregnskab som bilag.

Til toppen


Kontaktudvalget til Lejren
Kontaktudvalget består af 3 III. Grads brødre. Brødrene udnævnes af Lejren.

Til toppen


Kultur- & Velfærdsudvalget
Udvalget består af 5 brødre, og skal have følgende sammensætning: 1 ex. valgembedsmand (født formand), 2 III. Grads brødre (1 ældre og 1 yngre) og 2 ikke III. Grads brødre (som bliver siddende i udvalget perioden ud selvom de i melemtiden opnår III. Grad).

Til toppen


Pressekontakt
Logens pressekontakt forestås af fungerende eksmester.

Til toppen


Selskabeligt udvalg
Udvalget består af undermesteren og 7 brødre, heraf mindst 3 III. grads brødre. Undermesteren er formand.

Til toppen


Spareudvalget
Spareudvalget består af minimum 4 brødre. Mindst 2 af disse skal ved valg have opnået III. Grad, medens dette ikke er en betingelse for de 3 øvrige medlemmer af udvalget. Udvalget vælger selv formand, som ved valget skal være i besiddelse af III. Grad. Der føres et fuldstændigt regnskab over brødrenes opsparede midler, som aflægges en gang årligt.
Udvalgets opgave er at fordele de penge, som opsparingen afkaster i rente til formål, som bestemmes ved logebeslutning ved 2/3 af de afgivne stemmer.

Til toppen


Unge brødres udvalg
Unge brødres udvalg består af undermesteren (formand) samt af et antal unge brødre. 

Teglovnsvej 44 4100 Ringsted